• ක්‍රීඩාවන් සඳහා කැමැත්තක් දක්වන ක්‍රීඩාවට නියැලීමට අදහස් කරන ඕනෑම කෙනෙකුට මෙම පාඨමාලාවට ඇතුලත් විය හැක.
  • ක්‍රීඩා පාඨමාලාවක් සදහා 25 දෙනෙකුට නොඅඩු සංඛ්‍යාවක් සහිතව ක්‍රීඩා සංවිධානයක් හෝ ක්‍රීඩා සමාජයකට මගින් යම් ක්‍රීඩාවක් පිළිබඳ දැනුමක් අවශ්‍ය වේ නම්, අවශ්‍ය දැනුවත් කිරීම් හා උපදේශන ලබා දීම

** මෙම ක්‍රීඩා පාඨමාලා සඳහා බස්නාහිර පළාතේ වෙසෙන අය සඳහා මුදල් අයකිරීමෙන් තොරව සිදුකරන අතර පළාතෙන් පිට වෙසෙන අය සඳහාමුදල් ගෙවීමෙන් පාඨමාලා සඳහා ඇතුලත් විය හැක.

අනු අංක පාඨමාලා අංක පාඨමාලාව දින ගණන
G       7.1 චෙස් ආධුනික ක්‍රීඩක පුහුණු පාඨමාලාව 05
7.2 පිහිණුම්  ආධුනික ක්‍රීඩක පුහුණු පාඨමාලාව 05
7.3 මේසපන්දු ආධුනික ක්‍රීඩක පුහුණු පාඨමාලාව 05
7.4 බැඩ්මින්ටන්  ආධුනික ක්‍රීඩක පුහුණු පාඨමාලාව 05
7.5 ජිම්නාස්ටික් ආධුනික ක්‍රීඩක පුහුණු පාඨමාලාව 05