2018.08.06 සිට 2018.08.10 දින දක්වා බස්නාහිර පළාත් ක්‍රීඩා විද්‍යායතනය මඟින් පැවැත්වු ආධුනික පිහිණුම් පුහුණු පාඨමාලාවේ විශේෂ අවස්ථා