අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ පාසල් ක්‍රීඩා පුහුණුකරුවන් සඳහා 

ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව  (සති අන්ත) -2020/2022

             

                                           විෂය නිර්දේශය                                   

         ලියාපදිංචි නාම ලේඛන

         විභාග කාලසටහ

        පැමිණීමේ තොරතුරු