අප ගැන

බස්නාහිර පළාත තුල වෙසෙන ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් හා ක්‍රීඩා පුහුණුකරුවන් හට න්‍යායාත්මන හා ප්‍රා යෝගික දැනුම නිවැරදි තාක්ෂණ ක්‍රමවේදයන් අනුව ලබා දීම සඳහා බස්නාහිර පළාත් සභාවතුල ස්ථාපනය කරන ලද එකම හා ප්‍රථම ක්‍රීඩා විද්‍යා අධ්‍යාපන ආයතනය වේ. බස්නාහිර පළාත් සභාවේ 1998 අංක 01 දරණ ක්‍රීඩා (සංශෝධිත) ප්‍රඥප්තිය යටතේ 16 සහ 17 වන වගන්ති වලින් ක්‍රීඩා විෂයභාර අමාත්‍යවරයාට පැවරී ඇති බලතල අනුව 2004.10.15 වන දින ස්ථාපිත කරන ලදි.

ප්‍රතිලාභ

  1. බස්නාහිර පළාත තුල වෙසෙන ක්‍රීඩා කුසලතාවයන් ඇති අය හට උපරිම දක්ෂතාවය වෙත ගෙන යාමට ක්‍රීඩාවේ සංවර්ධනය සඳහා දායක වන විවිධ ක්ෂේත්‍ර වල නියුතු මානව සම්පත් දායකයින් පුහුණු කිරීම තුලින් බස්නාහිර පළාත තුල ක්‍රීඩා පුහුණු කිරීම් සඳහා වැඩි පිරිසකගේ දායකත්වය ලබා දීමට හැකි වීම.
  2. ක්‍රීඩා නිලධාරීන්, ශාරීරික අධ්‍යාපන ගුරුවරුන්, උපදේශක වරුන් සහ පුහුනුකරුවන් පුහුණු කිරීම සහ දැනුම යාවත්කාලීන කිරීම තුලින් බස්නාහිර පළාතේ පාසල් තුල ක්‍රීඩාව දියුණු කිරීම.
  3. ක්‍රීඩාවට සම්බන්ධ ස්වේච්ඡා සංවිධාන වල ක්‍රීඩා සමාජ, ක්‍රීඩා සංගම් ආදී කටයුතු ක්‍රමාණුකූල කිරීම සඳහා වැඩ සටහන් සම්පාදනය කිරීම.
  4. ක්‍රීඩකයින්, ක්‍රීඩා පුහුණුකරුවන් මෙන්ම ක්‍රීඩා තාක්ෂණ නිලධාරීන් බිහි කිරීම තුලින් බස්නාහිර පළාත තුළ තාක්ෂනයෙන් පිරි දක්ෂ ක්‍රීඩා විනිසුරුවන් බිහි කිරීම.
  5. පුහුනුව ලබා ගත් පුහුණුලාභීන්හට ස්වයං රැකියා සඳහා යොමුවීමට හැකිවීම සහ ශරීර සුවතා මද්‍යස්ථාන, ශක්ති වර්ධන ශාලා උපදේශකවරුන් ලෙස, පෙර පාසල්, ජාත්‍යන්තර පාසල් වල ක්‍රීඩා උපදේශකයින් ලෙස කටයුතු කිරීමට හැකි වීම.
  6. ආධුනික ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ වැඩ සටහන් මගින් ක්‍රීඩා ක්ෂේත්‍රයට නවකයින් හදුන්වා දීමට හැකි වීම.
  7. ජාත්‍යන්තර තරග සඳහා සහභාගී වී ශ්‍රී ලංකාවට කීර්තියක් ලබා දීමට බස්නාහිර පළාත් ආබාධිත ක්‍රීඩකයින් සමත් වී ඇත. මෙම ක්‍රීඩකයින් සඳහා විශේෂ පුහුණුව අවශ්‍ය බැවින් ඒ සඳහා පුහුණුකරුවන් පුහුණු කිරීම සහ ක්‍රීඩකයින්ගේ සහභාගීත්වය වැඩි කිරීම.
  8. බස්නාහිර පළාත තුළ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් මෙන්ම පොදුවේ සියළු දෙනා හට ශරීරසුවතා එරොබික් වැනි ව්‍යායාම හුරු කිරීමේ වැඩසටහන් මගින් මානසික වර්ධනය ඇති කිරීම මෙන්ම නීරෝගිමත්ව දිවි ගෙවීම සහ ක්‍රීඩාව පිලිබඳ උනන්දුවක් සියළු දෙනා කෙරෙහි ම ඇති කිරීම.
  9. එරොබික් එළිමහන් පාඨමාලා හදාරන උපදේශකයින් සම්බන්ධකර එළිමහන් එරොබික් මධ්‍යස්ථාන ආරම්භ කිරීම මගින් බෝ නොවන රෝග අවම කරමින් නිරෝගිමත් හා ලෙඩ රෝග අවම පිරිසක් බිහි කිරීම.
  10. ක්‍රීඩා විද්‍යායතනයේ පුහුණුව ලබා පිටව යන පුහුණුකරුවන් පාසල් පද්ධතියට අනුගත කිරීම තුලින් පාසල් පුහුණු සංචිත ප්‍රමාණය වැඩි කිරීම.