ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය – තරග ප්‍රතිඵල -2018.10.07

13 න් පහළ

  • ශූරතාවය        –  සිරි මිහිඳු විද්‍යාලය – රඳාවඩුන්න
  • අනුශූරතාවය  –  ජී.බී. සේනානායක විද්‍යාලය – ඒකල

15 න් පහළ

  • ශූරතාවය         –  විද්‍යාලෝක මහා විද්‍යාලය – කෙලවරපිටිය
  • අනුශූරතාවය   –  විද්‍යාලංකාර මහා විද්‍යාලය – මීගමුව