අදාල ක්‍රීඩාවේ නියලි දක්ෂතා පෙන්වා ඇති පුහුණුකරුවෙකු හෝ සහය පුහුණුකරුවෙකු වශයෙන් කටයුතු කරන පුද්ගලයන්ට මේ සඳහා අයදුම් කල හැක.

  • පාඨමාලා කාලය අධ්‍යන පැය 60 -80 දක්වා පැවැත්වෙන අතර ප්‍රායෝගික පුහුණු කාලය පැය 90ක් සාර්ථකව නිම කල යුතුය.
  • පාඨමාලාව නිම කිරීමෙන් පසු අදාල කණ්ඩායම විසින් දිස්ත්‍රික්කයේ තෝරාගත් පාසල් වල පුහුණු කඳවුරු පැවැත්වීම.
  • ක්‍රීඩා විද්‍යායතනය හා ක්‍රීඩා විද්‍යායතනයේ ආදි ශිෂ්‍ය සංගමය මගින් සංවිධානය කරන WISS ක්‍රීඩා තරඟාවලිය සඳහා මෙම ආයතනයෙන් පුහුණුව ලැබු පුහුණුකරුවන්ගේ ක්‍රීඩකවයින්ට ඉදිරිපත් විමට අවස්ථාව ලබාදේ.
අනු අංක පාඨමාලා අංක පාඨමාලාව දින ගණන
A    1.1.1 මළල ක්‍රීඩා සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව 09
1.2.1 පාපන්දු  සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව 07
1.3.1 වොලිබෝල්  සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව 07
1.4.1 දැල්පන්දු   සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව 07
1.6.1 පිහිණුම් සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව 07
1.9.1 බැඩ්මින්ටන් සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව 07
1.10.1 මේසපන්දු  සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාව 07